Curriculum Vitae Jan Pieter Sonnemans

Personalia

Naam: Jan Pieter Sonnemans
Geboortedatum: 20-03-1966
Woonplaats: Wijchen
Nationaliteit: Nederlands
Functie: Software ontwikkelaar
Talen: Nederlands, Engels

Samenvatting

De heer Sonnemans is een zeer ervaren allround systeemontwikkelaar. Zijn werkzaamheden omvatten het duidelijk krijgen van requirements, opstellen van ontwerpen, prototyping, het programmeren van applicaties, databaseadministrator en systeemtesten. De afgelopen jaren is hij als technisch architect en ontwikkelaar van gedistribueerde en cliënt/server-applicaties werkzaam geweest. Veelal werd daarbij de DSDM methodiek gehanteerd. Agile Software Development heeft al jaren zijn speciale interesse en kenmerken daarvan worden zoveel mogelijk door hem toegepast.

De laatste jaren heeft de heer Sonnemans systemen ontwikkeld in de Microsoft .NET omgeving. Daarbij is C# als taal gehanteerd. Hij is dan ook MCAD gecerticificeerd (Microsoft Certified Application Developer). Ook heeft de heer Sonnemans als teamleider en als database administrator veel ervaring.

De heer Sonnemans volgt de technologische ontwikkelingen op de voet en heeft dan ook een workshop ontwikkeld en gegeven op het gebied van .NET Framework 3.0 (de onderdelen WCF / WF). Daarnaast heeft een artikel over StateMachineWorkflow (onderdeel van WF) in combinatie met WCF opgesteld t.b.v. publicatie in het .NET Magazine van maart 2008.

Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt snel en is in staat applicaties van een hoge moeilijkheidsgraad te ontwikkelen. Door zijn verbondenheid met de systemen en zijn goede inzicht is hij vaak langdurig aan projecten verbonden geweest.

Opleidingen
 • Microsoft L.E.A.P. voor architecten
 • Inleiding .NET Framework 3.0
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Workflow Foundation (WF)
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • ASP.NET 2.0
 • TechEd 2006, Barcelona
 • .NET Framework 2.0 (C#, ASP.NET)
 • MCAD (gecertificeerd)
 • DSDM (gecertificeerd practisioner)
Taakgebieden
 • Software Architectuur
 • Requirements analyse
 • Detail ontwerp
 • Database ontwerp
 • Programmering
 • Database administrator
 • Opleiding en training
Branche
 • Overheid, Belastingdienst B\CICT
 • Defensie
 • Web development
Methoden & Technieken
 • Scrum
 • DSDM (gecertificeerd practisioner)
 • RAD
 • SDM/Waterval
Ontwikkelomgeving
 • Visual Studio .NET (C#, ASP.NET, ADO.NET)
 • Sybase Powerbuilder
 • Mainframe (CICS/COBOL/DB2)
DBMS
 • Microsoft Sql-server
 • Sybase Sql-server
 • DB2

Opdrachten en ervaring

Opdracht Nieuwbouw AFSIS systeem Defensie Amersfoort (C2SC/SATS/Landgebonden IT)
Periode: Januari 2005 – heden
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie, C2SC/SATS/Landgebonden IT
Taakgebied: Programmering, Detail ontwerp, Teamleiding, Architectuur
Context: AFSIS is een software systeem dat nieuw ontwikkeld is voor het nieuwste en zwaarste wapen van de Koninklijke Landmacht (Pantserhouwitser 2000) dat vanaf begin 2006 operationeel is. Met het AFSIS systeem kan de gehele commando voering verzorgd worden, van initiële vuuraanvraag tot het berekenen van de uiteindelijke vuurcommando's. Met behulp van het AFSIS systeem wordt de boordcomputer van de PZH2000 aangestuurd en worden de door de NATO Armaments Balistic Kernel (NABK) berekende schietstanden gevoed aan de vuurmond. De commando voering moet ten alle tijden gegarandeerd blijven. Daarom is het van groot belang dat het systeem zichzelf kan configureren indien bepaalde schakels wegvallen. M.b.v. het C2WS framework van het C2SC kan e.e.a. gegarandeerd worden. Afsis wordt daarom boven op dat framework ontwikkeld. De communicatie tussen de diverse schakels gebeurt met radio-verbindingen. Het is van cruciaal belang voor het systeem dat berichten gegarandeerd verstuurd worden en natuurlijk staat veiligheid hoog als requirement. Afsis draait bovenop het Osiris BattleField Management Systeem (BMS) en maakt gebruik van diverse voorzieningen daarvan zoals de ontsluiting van devices zoals GPS, Laser Range Finders e.d. en de visualisatie van eigen troepen op het Geografische Informatie Systeem (GIS).
Taak: Teamleider en lead-developer van het ontwikkelteam. Is betrokken vanaf de initiele opzet van het systeem tot en met nu voor de daadwerkelijke ontwikkeling ervan.
Methoden & technieken: Microsoft.NET, C#, Winforms, SqlServer 2000, DSDM, Prototyping, C2 Framework, GIS, Workflow, Statemachine Workflow, NABK
Hulpmiddelen: Visual Studio 2003/2005, Visual Studio Team System, Resharper, .NET 1.1/2.0

Opdracht: Nieuwbouw ISIS Applicatie Defensie Ede (C2SC)
Periode: Januari - 2004 - December 2004
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie, C2SC
Taakgebied: Programmering, Testen, Documenteren
Context: Het Integrated Staff Information System (ISIS) van Defensie is het Command & Control systeem voor het “statische domein” van de nederlandse landmacht. M.b.v. dit systeem kan een Common Operation Picture (COP) vervaardigd en onderhouden worden zodat een zo goed mogelijke Situational Awareness (SA) ontstaat. ISIS moest gereed gemaakt worden voor de eerste uitrol. Daarvoor moesten diverse onderdelen voltooid worden zoals uitbreiding functionaliteit, ondersteuning voor helpfiles, laatste bugs fixes, alfa-testen e.d. Aan al de onderdelen heeft de heer Sonnemans aan bijgedragen.
Taak: Uitbreiding functionaliteit diverse componenten, bugfixing en implementatie ondersteuning voor helpfiles
Methoden & technieken: RUP, RAD, Microsoft.NET
Hulpmiddelen: VB6, C#

Opdracht: Nieuwbouw Herbalife websites
Periode: Januari 2004 - December 2006
Opdrachtgever: Zelf
Taakgebied: Ontwikkeling Website/Webshop
Context: N.a.v. het Herbalife distributeur worden van zijn echtgenote heeft de heer Sonnemans een eigen website ontwikkeld om informatie aan te kunnen bieden over Herbalife producten en bestellingen te kunnen ontvangen. Door de flexibele opzet van de applicatie heeft de heer Sonnemans zijn applicatie aan verschillende collega distributeurs kunnen leveren. De content van iedere site is nagenoeg hetzelfde, echter de opmaak is voor ieder uniek. Door gebruik te maken van dezelfde opzet als de “Herbalife” applicaties is er ook nog een applicatie ontwikkeld voor een high-end audio winkel.
Taak: Opzet, bouw en implementatie
Methoden & technieken: RUP, RAD, Microsoft.NET
Hulpmiddelen: C#, ASP.NET 1.1/ASP.NET 2.0, MS Access

Opdracht: Technical coordinator bij het project Stap2000
Periode: Maart 2000 t/m Juli 2003
Opdrachtgever: Belastingdienst Automatiserings Centrum
Taakgebied: Database ontwerp, Prototyping, Systeemontwikkeling, Database administrator
Context: Binnen het automatiseringscentrum van de Belastingdienst dienden in korte tijd diverse (+/- 15) applicaties gemigreerd te worden van clipper en andere voor de Belastingdienst exotische ontwikkelomgevingen naar hun standaard Client/Server omgeving Powerbuilder/Sybase. Van de applicaties waren geen requirements aanwezig en daarvoor is door de projectleider in nauwe samenspraak met de heer Sonnemans de DSDM aanpak gekozen om e.e.a. mogelijk te maken met een beperkte groep mensen. Met behulp van workshops met eindgebruikers werden de diverse systemen in beeld gebracht en vertaald naar prototypes die verder uitgebouwd zijn naar werkende applicaties. Eindgebruikers van de diverse applicaties werden bij deze workshops betrokken om requirements duidelijk te krijgen en d.m.v. prototyping terugkoppeling te krijgen over de voortgang en juistheid van de gekozen oplossing. De heer Sonnemans heeft vaak als facilitator deze workshop begeleid. Diverse teams waren gelijktijdig met verschillende applicaties bezig. De heer Sonnemans heeft in zijn rol als Technical Coordinator ervoor gezorgd dat eenzelfde eenduidige oplossing werd gehanteerd door de architectuur van de applicaties vast te stellen en het gebruik van een standaard framework af te dwingen. De uitrol van de applicaties op de locatie van de eindgebruikers is in vele gevallen ook verzorgd door de heer Sonnemans. Daarbij is hij ook meerdere malen voor de Belastingdienst op een buitenlandse reis gegaan voor de implementatie van het Douane systeem “Risico” in Rusland en op Curaçao.
Taak: Technical Co-ordinator, verantwoordelijk de intake van de applicaties, eerste inschatting benodigde functionaliteit, planning werkzaamheden, DBA-werkzaamheden en de applicatie architectuur van de diverse applicaties.
Methoden & technieken: DSDM, workshops, prototyping
Hulpmiddelen: Sybase Adaptive Server Enterprise, Powerbuilder, PowerDesigner

Opdracht: Nieuwbouw van het Loonbelastingssysteem Buitenland (L.O.B.U.)
Periode: Oktober 1998 t/m Juni 1999
Opdrachtgever: Belastingdienst/Automatiseringscentrum
Taakgebied: Systeemontwikkeling, Database administrateur
Context: Een bestaande applicatie voor Loonbelasting-registratie voor mensen die in het buitenland wonen maar in Nederland inkomsten genieten/hebben genoten moest opnieuw gebouwd worden in een moderne Client/Server applicatie. Doordat de bestaande applicatie niet Euro-proof was moest dit in zeer snel tempo gedaan worden en is e.e.a. gerealiseerd voornamelijk door het gebruik van de RAD-methode DSDM (Dynamic System Development Method)
Taak: De heer Sonnemans heeft zich beziggehouden met: - Systeemontwikkeling, het boven water krijgen van de functionele specificaties, het bouwen van prototypes en het ontwikkelen van de werkelijke applicaties mbv Powerbuilder 6.5 in een project wat is opgezet volgens de DSDM-methode - Database Administratie (DBA). Het creëren en beheren van de database en het opstellen van stored-procedures.
Methoden & technieken: DSDM, workshops, prototyping
Hulpmiddelen: Sybase Adaptive Server Enterprise, Powerbuilder, PowerDesigner

Overzicht overige opdrachten en ervaring

 • Bouw demonstrator Achmea Applicatie Inventarisatie site, Atos Origin
  December 2003 – Januari 2004
  Microsoft .NET 1.1, C#, ASP.NET, SqlServer 2000

 • Kwaliteitsmedewerker C2SC, Defensie Ede
  September 2003 – December 2003
  Documentatie

 • Nieuwbouw e-Provisioning systeem, Eneco
  Juni 2003 – Augustus 2003
  Microsoft .NET 1.1, C#. ASP.NET, SqlServer 2000

 • Technical Coördinator nieuwbouw GRS systeem, Belastingdienst
  Juli 1999 – November 1999
  Powerbuilder 6.5, Adaptive Server Enterprise, Powerdesigner

 • Nieuwbouw Configuratie File-Transfer-Dienst, Belastingdienst
  Mei 1998 – September 1998
  CICS/Cobol/DB2

 • Coaching DBA trainees, Belastingdienst
  Januari 1998 – April 1998
  Sybase Adaptive Server Enterprise

 • Nieuwbouw VerkeersBegeleidingsSysteem, Belastingdienst
  April 1997 – Augustus 1997
  Powerbuilder 4.0, Sybase Adaptive Server Enterprise, SQR, Powerdesigner

 • Nieuwbouw Bezwaar en Beroep applicatie, Belastingdienst
  April 1996 – December 1997
  Powerbuilder 4.0, Sybase Adaptive Server Enterprise, Powerdesigner

 • Bouw systeem Accijnen/Inningen, Belastingdienst
  November 1995 – April 1996
  CICS/Cobol/DB2, Powerbuilder

 • Nieuwbouw Intra Communitaire Transacties, Belastingdienst
  October 1992 – October 1995
  CICS/Cobol/DB2

 • Bouw LoonBelasting systeem, Belastingdienst
  Juli 1992 – September 1992
  Cobol

 • Nieuwbouw Sociale Dienst Informatiesysteem, C.I.O.B.
  Januari 1989 – Februari 1992
  CICS/CSP/Cobol/DB2

 • Bouw Sociale Dienst Eindhoven systeem. C.I.O.B.
  Augustus 1986 – December 1989
  CICS/Cobol/VSAM/DB2

Footer